Để tìm hơn một từ hay cụm từ trong một trường dữ liệu, nhấn dấu + màu xanh ở bên phải.
Để thêm một trường dữ liệu để tìm kiếm, nhấn dấu + màu xanh ở dưới cùng bên trái.
Bạn cũng có thể dùng dấu *cuối một từ để tìm kiếm tất cả.


Trường dữ liệu:   
         
 
 
 
 


Trường dữ liệu:   
         
 
 
 
 


Trường dữ liệu:   
         
 
 
 
 


Trường dữ liệu:   
         
 
 
 
 


Trường dữ liệu: