Sirija

Chúng dối trá về Iraq
Chúng dối trá về Libya
Chúng đang dối trá về Syria