Estado Profundo Trump Putin

Lũ chuột bọ kêu gào, xâu xé Trump vì tước đi miếng mồi của chúng