trump hong kong protesters

"Tổng thống Trump, xin hãy giải phóng Hồng Kông"