jfk smoking

John Fitzgerald Kennedy, vị tổng thống thực sự cuối cùng của Hoa Kỳ