coronavirus fraud

2019: Gãy chân -> 2020: Virus corona
2019: Đau tim -> 2020: Virus corona
2019: Viêm tai -> 2020: Virus corona
2019: Là một thằng cu -> 2020: Là virus corona