covid-19 protest lockdown

Biểu tình COVID-19: "Đại dịch được sắp đặt trước", "Thực hiện giãn cách với truyền thông", "Sự thật chứ không phải sự sợ hãi!!!"