Sự bạo ngược cực điểm trong một xã hội không phải là kiểm soát hành vi bằng luật quân sự. Nó là kiểm soát hành vi bằng sự thao túng tâm lý và ý thức, thông qua đó hiện thực được thiết lập khiến những người sống trong đó thậm chí không nhận ra rằng họ đang sống trong tù. Họ thậm chí không nhận ra rằng có những thứ khác ở ngoài nơi họ sống.

- "Bringers of the Dawn"