Chuyến đi khám phá thực sự không phải là tìm kiếm những vùng đất mới mà là nhìn với đôi mắt mới.

- Marcel Proust