Điều tốt là người dân của đất nước này không hiểu về hệ thống ngân hàng và tiền tệ của chúng ta; bởi vì nếu họ hiểu, tôi tin rằng sẽ có một cuộc cách mạng trước sáng ngày mai.

- Henry Ford