Sống trong thế giới này mà không nhận thức được ý nghĩa của nó thì cũng giống như đi lang thang trong một thư viện lớn mà không chạm tay vào quyển sách nào.

- Manly P. Hall