Những bức thư của quỷ già gửi lũ trẻ
Khóc than cho Babylon – Laura Knight-Jadczyk