Donald Trump thêm một từ mới vào vốn từ của truyền thông chính thống

Đọc thêm Trọng tâm SOTT