American police brutality
Video dưới đây chỉ là một tập hợp đại diện không đầy đủ những hành động anh hùng của cảnh sát Hoa Kỳ trong khi "phục vụ và bảo vệ" người dân. Thật là xứng danh "miền đất tự do"!