The Negev Nuclear Research Center at Dimona, Israel

The Negev Nuclear Research Center at Dimona, Israel

Iran hiện đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Thế giới IAEA dưới thỏa thuận năm 2015 do Hoa Kỳ đứng đầu với Liên Hiệp Quốc và bây giờ ĐÃ đến lúc Israel đặt chương trình hạt nhân của họ dưới sự kiểm tra của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hoặc phải chịu sự trừng phạt của quốc tế. Những vấn đề cấp bách cần làm là:


1. Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev tại Dimona phải được mở hoàn toàn để IAEA kiểm tra và kho vũ khí ước tính lên đến 400 đầu đạn hạt nhân của họ phải được đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để cuối cùng bị phá hủy ngoại trừ những thứ cần thiết cho mục đích phòng vệ chính đáng, ước tính không quá năm đầu đạn (5) tổng cộng.

2. Khả năng làm giàu uranium của Israel phải bị giới hạn đến mức tối đa trong vòng ít nhất 15 năm và tất cả các máy ly tâm vượt quá con số 5000 phải được dỡ bỏ dưới sự giám sát của IAEA.

3. Tất cả nguồn cung cấp nước nặng phải được chuyển đến Hoa Kỳ hoặc một nước được chấp thuận khác, ngoại trừ lượng tối thiểu cần cho mục đích y tế chính đáng.

4. Các đội kiểm tra của IAEA phải giám sát liên tục tất cả các địa điểm hạt nhân của Israel và xác minh tất cả nguyên liệu phân hạch tại những nơi đó.

5. Nhà nước Israel phải trở thành thành viên của Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) với hiệu lực ngay lập tức.

Khoảng thời gian cho những hành động cụ thể như trên phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong phiên họp chung.

Xem thêm về khả năng hạt nhân của Israel:

1. http://fas.org/nuke/guide/israel/nuke/farr.htm