Earth in space
Chúng ta đang ở trong tình trạng này của chúng ta, tình trạng chiến tranh, tình trạng suy thoái kinh tế, tình trạng tài nguyên kiệt quệ, là bởi vì lòng tham của những kẻ thái nhân cách. Chúng nghĩ rằng chúng có thể tạo ra thế giới của riêng chúng. Hãy nhìn cái thế giới chúng đã tạo ra này.

Laura Knight-Jadczyk
Thiên đường bị đánh cắp - Đừng cho con cái bạn xemThiên đường bị đánh cắp - Chuyện hoang đường về sự hiệu quả
Thiên đường bị đánh cắp - Chuyện hoang đường về dân số quá đông
Thiên đường bị đánh cắp - Chuyện hoang đường về khủng bố