Đừng sợ con đường của sự thật, hãy sợ không có ai bước đi trên đó.

- Robert Francis Kennedy