Kinh nghiệm chỉ dạy những ai có thể dạy được.

- Aldous Huxley