Các nhà lãnh đạo có thể lên kế hoạch và thảo luận về tự do, nhưng chỉ có tôn giáo và giá trị đạo đức mới có thể thiết lập nền tảng mà trên đó tự do có thể đứng vững. Nền tảng duy nhất cho một hiến pháp tự do là giá trị đạo đức thuần túy, và nếu điều này không thể được khơi dậy trong dân chúng ở mức độ lớn hơn những gì họ có hiện nay, thì mặc dù họ có thể thay đổi lãnh đạo và hình thức chính phủ của họ, nhưng họ sẽ không có được tự do lâu dài. Họ sẽ chỉ đánh đổi một chế độ độc tài lấy một chế độ độc tài khác.

- John Adams