Nếu bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ được giúp đỡ, có thể là ngày mai, có thể là một trăm năm nữa, nhưng bạn sẽ được giúp đỡ. Tự nhiên phải trả nợ của nó... Đó là một quy luật toán học và tất cả sự sống là toán học.

- G. I. Gurdjieff