Bản chất của hai con người có thể khác nhau hơn cả sự khác nhau giữa bản chất của một khoáng vật và một động vật. Đây chính xác là điều mà mọi người không hiểu. Và họ không hiểu rằng tri thức phụ thuộc vào bản chất ấy. Họ không chỉ không hiểu điều này mà chắc chắn là họ còn không muốn hiểu.

- G. I. Gurdjieff