Cứ 40 giây lại có một đứa trẻ bị mất tích tại Hoa Kỳ, mỗi ngày là hơn 2.100. Hơn 800.000 trẻ em được báo là mất tích mỗi năm. 500.000 trẻ em nữa bị mất tích mà không bao giờ được báo cáo.

- Phòng Công lý và Phòng chống Tội phạm Vị thành niên Hoa Kỳ (OJJDP)