Một nhóm nhỏ những cá nhân với tinh thần quyết tâm và lòng tin không gì lay chuyển nổi vào sứ mệnh của họ có thể thay đổi cả hướng đi của lịch sử.

- Mahatma Gandhi