Có một cuộc cách mạng toàn cầu đang diễn ra. Nó vượt quá Mississippi, nó vượt quá Alabama, nó vượt quá Harlem. Nó nổi dậy chống lại cái gì? Hệ thống quyền lực. Hệ thống quyền lực Mỹ ? Không. Hệ thống quyền lực Pháp ? Không. Hệ thống quyền lực Anh ? Không. Vậy hệ thống quyền lực nào ? Hệ thống quyền lực toàn cầu của Phương Tây.

- Malcolm X