Sự thật không đeo mặt nạ
Không cúi đầu trước quyền thế con người
Không tìm kiếm chỗ đứng hay tràng pháo tay
Nó chỉ yêu cầu được lắng nghe.

- Carl A. Wickland