Từ nước Nga sẽ đến niềm hy vọng của thế giới, không phải dưới thứ đôi khi được gọi là cộng sản, hay Bolshevik, không; mà là tự do, tự do! Rằng mỗi người sẽ sống vì đồng loại của anh ta! Nguyên tắc ấy đã được sinh ra. Sẽ mất nhiều năm để nó được kết tinh, nhưng từ nước Nga, niềm hy vọng của thế giới sẽ đến một lần nữa.

- Edgar Cayce, 1944