Có một thứ mạnh hơn tất cả quân đội trên thế giới. Đó là một tư tưởng đã đến thời của nó.

- Victor Hugo