Người dân không nên sợ chính phủ của họ. Chính phủ nên sợ người dân của họ.

- V - Phim V for Vendetta