lockdown protest serbia
Biểu tình tại Belgrade, Serbia ngày 7/7/2020 phản đối việc áp dụng trở lại các biện pháp đóng cửa doanh nghiệp và xã hội vì COVID-19.