Tôi nhận thấy rằng khi ai đó thực sự tìm tòi để hiểu biết, họ có thể tìm ra những nguồn thích hợp, đặc biệt trong thời đại thông tin này. Tương tự như vậy, khi ai đó phải đối mặt với một thực tế không dễ chịu khiến niềm tin sẵn có của họ bị lay chuyển, họ có thể quay ngược lại và tìm ra cái họ cần để chứng minh rằng từ trước đến nay họ vẫn đúng.

- Laura Knight-Jadczyk