Địa ngục trống rỗng và tất cả quỷ dữ đang ở đây.

- William Shakespeare