Mục đích cuộc sống không phải là để sống hạnh phúc. Nó là để sống có ích, để sống trong danh dự, để sống với lòng trắc ẩn, và để tạo ra một sự khác biệt nào đó vì bạn đã sống và sống tốt.

- Ralph Waldo Emerson