"Cháu ước gì nó không xảy ra trong thời của cháu," Frodo nói. "Ta cũng vậy," Gandalf nói, "và tất cả những người sống trong những thời kỳ ấy cũng vậy. Nhưng đó không phải là cái họ có thể quyết định. Tất cả những gì chúng ta phải quyết định là làm gì với thời gian mà chúng ta được nhận."

- Phim "Lord of the Rings"