Một sai lầm không trở thành sự thật chỉ vì nó được truyền bá nhiều lần, cũng như sự thật không trở thành điều sai lầm chỉ vì không ai nhìn ra nó.

- Mahatma Gandhi