Cá nhân có thể chết, quốc gia có thể thăng trầm, nhưng lý tưởng sẽ sống mãi.

- John Fitzgerald Kennedy