Khi chúng ta nói về lòng trắc ẩn, chúng ta nói về phương diện lòng tốt. Nhưng trắc ẩn không phải là tốt bụng; nó là tìm ra những cách sáng tạo để làm thức tỉnh người khác.

- Chogyam Trungpa Rinpoch