Quan điểm của tôi là việc sử dụng thứ vũ khí man rợ này tại Hiroshima và Nagasaki không giúp ích chút nào cho cuộc chiến của chúng ta chống lại Nhật Bản. Người Nhật khi đó đã bị đánh bại và sẵn sàng đầu hàng. Cảm giác của tôi là bằng việc sử dụng nó đầu tiên, chúng ta đã áp dụng một tiêu chuẩn đạo đức phổ biến ở những kẻ man rợ trong Thời kỳ Tăm tối.

- Đô đốc William D Leahy