Khi người dân từ bỏ quyền được suy nghĩ, bóng mờ cuối cùng của Tự Do khuất khỏi đường chân trời.

- Thomas Paine