Con mắt chỉ nhìn thấy những gì tâm trí đã sẵn sàng để hiểu.

- Robertson Davies