Bạn sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ khiến bạn phát điên.

- Aldous Huxley