Điều duy nhất cần thiết để cái ác toàn thắng là người tốt không làm gì cả.

- Edmund Burke