Người nào kiểm soát quá khứ sẽ kiểm soát tương lai. Người nào kiểm soát hiện tại sẽ kiểm soát quá khứ.

- George Orwell