Đọc mà không suy ngẫm thì cũng giống như ăn mà không tiêu hóa.

- Edmund Burke