Trong tất cả mọi sự đàn áp, sự đàn áp thực hiện vì điều tốt cho nạn nhân của nó là thứ gây bức bối nhất. Thà sống dưới ách thống trị của một tên tướng cướp còn tốt hơn là sống dưới quyền của những kẻ cho mình có lý do đạo đức cao cả để thọc mũi vào mọi chuyện người khác. Sự độc ác của tên tướng cướp đôi khi có thể chợp mắt, lòng tham của hắn đến một thời điểm nào đó có thể được thỏa mãn; nhưng những kẻ tra tấn chúng ta vì điều tốt cho chúng ta sẽ làm vậy không bao giờ nghỉ, bởi vì họ làm vậy với sự phê duyệt của lương tâm của họ.

- C. S. Lewis