Trong cách học tập đúng đắn, nghiên cứu về con người phải tiến hành song song với nghiên cứu về thế giới, và nghiên cứu về thế giới phải tiến hành song song với nghiên cứu về con người.

- G.I. Gurdjieff