Tri thức và sức mạnh con người là từ đồng nghĩa.

- Francis Bacon