Thức tỉnh là một việc rất khó khăn, bởi vì con người phải chịu ảnh hưởng thôi miên của vũ trụ, đó là năng lượng phổ quát của sự sáng tạo. Và nếu điều này còn chưa đủ thì mỗi cá nhân, khi anh ta không thích thực tế cuộc sống hay không hài lòng với bản thân, còn tự mơ mộng về bản thân và thế giới theo cách lý tưởng cho bản thân anh ta.

- John Baines