Giới cầm quyền chọc tức bạn - họ kéo râu bạn, họ phẩy vào mặt bạn - để khiến bạn nổi xung mà động chân tay, bởi vì một khi họ đã khiến bạn dùng đến bạo lực thì họ biết cách xử lý bạn như thế nào. Thứ duy nhất mà họ không biết cách xử lý là thái độ hài hước và phi bạo lực.

- John Lennon