Khi nào chủ nghĩa phát xít đến với nước Mỹ, nó sẽ đến dưới lớp vỏ chống phát xít.

- Huey Long