Một khi một chân lý sâu sắc đã được nhìn ra, nó không thể bị xóa đi được nữa. Không thể "quay trở lại" con người của bạn trước kia. Mà ngay cả nếu tồn tại khả năng như vậy... tại sao bạn lại muốn làm thế?

- Dave Sim