Bằng cách dạy người khác, bản thân bạn sẽ học.

- G. I. Gurdjieff